ماژول های Bluetooth

 HOPERF Bluetooth Module

ماژول های Bluetooth  4 محصول وجود دارد